Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost Medtronic Czechia s.r.o., se sídlem Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČ: 645 83 562 za dále uvedených podmínek a ve smyslu platných právních předpisů zpracovávala moje osobní údaje, jakožto:

jméno,

příjmení,

emailová adresa

Souhlasím s tím, že Společnost bude Osobní údaje evidovat a uchovávat na dobu, po kterou je bude potřebovat pro jejich marketingové účely a beru na vědomí, že mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že tento souhlas vydávám dobrovolně, aniž bych měl/měla povinnost takový souhlas poskytnout.

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že Společnost je povinna na moji písemnou výzvu mi vydat potvrzení, zda Osobní údaje nadále zpracovává či nikoliv a dále že mám právo získat přístup k Osobním údajům, včetně účelu jejich zpracování, kategorie zpracovávaných údajů v seznamu kategorií zpracovávaných údajů, včetně seznamu osob, které jsou příjemci Osobních údajů nebo kterým jsou Osobní údaje zpřístupněny včetně předávání Osobních údajů do zahraničí.

Prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o právu domáhat se opravy Osobních údajů, výmazu Osobních údajů, vznést námitku proti jejich zpracování, dále že mám právo na přenositelnost Osobních údajů, na podání stížnosti u dozorového úřadu, právo na omezení zpracování Osobních údajů v případech stanovených právními předpisy, dále mám právo získat opis zpracovávaných Osobních údajů a beru na vědomí, že Osobní údaje nejsou předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování.